×

Cart

Subtotal:

GARMIN гаранција


GARMIN ИМА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА!
Дополнително ние како овластени претставници за Македонија Ви нудиме бесплатна online и директна техничка поддршка.
Секој GARMIN производ купен кај нашите официјални продажни партнери
, НЕПТУН, АНХОЧ, ТЕХНОМАРКЕТ, POLLEO SPORT, Антариас, A1 телекомуникации, Македонски Телеком, ИТ ПЛУС, ИТ Глобал, Риверсофт, Елипсо Шоп, ВАМИ, ЦАЈС, Проком, Garmin Showroom, online на garmin.mk и други (види ги сите на овој линк – https://garmin.mk/prodazba/ )
Вашиот Garmin производ при било каков проблем со користење и функции подлежи на гаранција. За да ја искористите гаранцијата производот може да го доставите кај продажниот партнер каде сте го купиле производот, или директно во нашиот овластен Garmin Showroom на бул.Партизански одреди бр.107, Карпош, Скопје. Контакт 076 306 200, info@garmin.mk или OnLine да пријавите проблем на www.garmin.mk/support

Овластен партнер за прием и реализација на гаранции, сервис и поддршка е Навигатор ИТС дооел Скопје. Овластен увозник Гиззо Консалтинг дооел.
Ви благодариме што купувате GARMIN во Македонија.
Со секој GARMIN производ купен во МК придонесувате за подобрување на нашата услуга кон Вас корисниците, за поддршка, стручен развој и проширување на нашиот локален Garmin тим, за нашата поддршка на настани, спортисти.


Производите кои не се купени кај нашите овластени партнери во Македонија или online на garmin.mk, ја задржуваат својата гаранција, но можете да ја реализирате така што најпрво ќе пријавите дефект на ПРОДАЖНОТО МЕСТО КАДЕ Е КУПЕН ПРОИЗВОДОТ. Од продажното место потребно е да добиеме официјални инструкции кој да ја превземе гаранцијата и трошоците настанати за да се реализира.Општи услови за гаранција на производите:
GARMIN гарантира дека производите ќе функционираат без дефекти на хардвер и софтвер две години од датумот на купување. Во овој период, Garmin по своја одлука ќе ги поправи или замени сите компоненти што не фукционираат за нормална употреба или ќе издаде нов производ. Ваквите поправки или замени ќе бидат направени без надоместок на купувачот за делови или работна сила. Оваа гаранција не се однесува на:
(i) козметички оштетувања, како што се гребнатинки, шкртаници и вдлабнатини;
(ii) потрошни делови, како што се батерии, освен ако дошло до оштетување на производот поради дефект на материјалите или изработката;
(iii) штета предизвикана од несреќа, злоупотреба, вода, поплава, пожар или други дејствија на природата или надворешни причини;
(iv) штета предизвикана од услуга извршена од секој кој не е овластен давател на услуги на Garmin;
(v) оштетување на производ кој е изменет или надграден без писмена дозвола од Garmin,
(vi) оштетување на производ што е поврзан на напојување и/или кабли за податоци што не се испорачани од Garmin или оштетување на производ што е поврзан со AC адаптери и кабли кои не се сертифицирани од UL (Underwriters Laboratories) и не се означени како ограничен извор на енергија (LPS).
Покрај тоа, Garmin го задржува правото да одбие барања за гаранција за производи или услуги кои се добиени и/или користени во спротивност со законите на која било земја. Овој производ е наменет да се користи само како помош за патување, спорт, рекреација и не смее да се користи за која било намена која бара прецизно мерење на насоката, растојанието, локацијата, топографијата или други параметри за официјални службени цели. Garmin не дава гаранција за точноста или комплетноста на податоците од картата.

Поправките имаат гаранција од 90 дена. Ако единицата испратена е сè уште под нејзината оригинална гаранција, тогаш новата гаранција е 90 дена или до крајот на оригиналната гаранција од 2 години, во зависност од тоа која е подолга.

Оваа ограничена гаранција, исто така, не се однесува и Garmin не е одговорен за каква било деградација на перформансите на кој било производ за навигација Garmin што произлегува од неговата употреба во близина на која било слушалка или друг уред што користи копнена широкопојасна мрежа која работи на фреквенции кои се блиски на фреквенциите што ги користи кој било глобален сателитски систем за навигација (GNSS), како што е услугата за глобално позиционирање (GPS). Употребата на такви уреди може да го наруши приемот на GNSS сигналите.

До максимален степен дозволен со применливиот закон, гаранциите и правните лекови содржани во оваа ограничена гаранција се ексклузивни и наместо, а Garmin експлицитно се одрекува, сите други гаранции и правни лекови, без разлика дали е изразено, подразбираат, законски или на друг начин, вклучувајќи и без ограничување ИМПЛИЦИРАНА ГАРАНЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ СООДВЕТНОСТ ЗА ПОСЕБНИ ЦЕЛИ, ЗАКОНСКИ ЛЕК ИЛИ Поинаку. ОВАА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ВИ ДАВА ПОСЕБНИ ПРАВНИ ПРАВА, А МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ЗАКОНСКИ ПРАВА, КОИ варираат од држава до држава.

ДОКОЛКУ ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБЕНИ, ТОГАШ ТАКВИТЕ ГАРАНЦИИ СЕ ОГРАНИЧЕНИ ВО ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОВАА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА. НЕКОИ ДРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊА КОЛКУ ТРАЕ ИМПЛИЦИРАНАТА ГАРАНЦИЈА, ПА ГОРЕНАТО ОГРАНИЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖЕ ЗА ВАС.

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ГАРМИН НЕМА ОДГОВОРЕН ВО ПОБАРУВАЊЕТО ЗА ПРЕКРШУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА ЗА КОЈА СЛУЧАЈНА, СПЕЦИЈАЛНА, ИНДИРЕКТНА ИЛИ СОСЕДНИЧКА ШТЕТА, БИЛО  ОД НАМЕРНО ОШТЕТУВАЊЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕСОВЕСНО, НЕСТРУЧНО КОРИСТЕЊЕ. НЕКОИ ДРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА СЛУЧАЈНИ ИЛИ СОСЕДНИЧКИ ШТЕТИ, ЗАТОА ГОРЕНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.

Garmin го задржува ексклузивното право да го поправа или замени (со нов или ново ремонтиран производ за замена) уредот или софтверот или да понуди целосно враќање на платениот износ, по своја дискреција. ТАКВИОТ ЛЕК ЌЕ БИДЕ ВАШ ЕДИНСТВЕН И ЕКСКЛУЗИВЕН ЛЕК ЗА СЕКОЕ ПРЕКРШУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА.

За да добиете услуга за гаранција, контактирајте со вашиот локален овластен продавач на Garmin или јавете се во Поддршка за производи на Garmin за инструкции за испорака и број за следење RMA. Безбедно пакувајте го уредот и копија од оригиналната потврда за продажба, која е потребна како доказ за купување за поправки со гаранција. Напишете го бројот за следење јасно на надворешната страна на пакетот. Испратете го уредот, со од вас однапред платени трошоци за транспорт, до која било сервисна станица со гаранција на Garmin.

Купување преку онлајн аукција: Производите купени преку онлајн аукции не се подобни за попусти или други специјални понуди од гаранцијата на Garmin. Потврдите за онлајн аукција не се прифаќаат за проверка на гаранцијата. За да се добие услуга за гаранција, потребен е оригинал или копија од потврдата за продажба од оригиналниот продавач. Garmin нема да ги замени компонентите што недостасуваат од кој било пакет купен преку онлајн аукција.

ОВАА  ГАРАНЦИЈА ВИ ДАВА ПОСЕБНИ ПРАВНИ ПРАВА, И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ЗАКОНСКИ ПРАВА, КОИ ВАРИРААТ ОД ДРЖАВА ДО ДРЖАВА (ИЛИ ПО ЗЕМЈА ИЛИ РЕГИОН). GARMIN НЕ ГИ ИСКЛУЧУВА, ОГРАНИЧУВА И СУСПЕНДИРА ДРУГИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА ШТО МОЖЕБИ ГИ ИМАТЕ СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДРЖАВА (ИЛИ ЗЕМЈА ИЛИ ПРОВИНЦИЈА). ЗА ЦЕЛОСНО РАЗБИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ТРЕБА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СО ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДРЖАВА, ЗЕМЈА.

 

 

 

English
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). GARMIN DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER LEGAL RIGHTS YOU MAY HAVE UNDER THE LAWS OF YOUR STATE (OR COUNTRY OR PROVINCE). FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR STATE, COUNTRY OR PROVINCE.

Non-aviation products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for one year from the date of purchase. Within this period, Garmin® will, at its sole option, repair or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor. This Limited Warranty does not apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks and dents; (ii) consumable parts, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (iii) damage caused by accident, abuse, misuse, water, flood, fire, or other acts of nature or external causes; (iv) damage caused by service performed by anyone who is not an authorized service provider of Garmin; (v) damage to a product that has been modified or altered without the written permission of Garmin, (vi) damage to a product that has been connected to power and/or data cables that are not supplied by Garmin or damage to a product that has been connected to AC adapters and cables that are not certified by UL (Underwriters Laboratories) and are not labelled as Limited Power Source (LPS). In addition, Garmin reserves the right to refuse warranty claims against products or services that are obtained and/or used in contravention of the laws of any country. This product is intended to be used only as a travel aid and must not be used for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography. Garmin makes no warranty as to the accuracy or completeness of map data.

Repairs have a 90 day warranty. If the unit sent in is still under its original warranty, then the new warranty is 90 days or to the end of the original 1 year warranty, depending upon which is longer.

This Limited Warranty also does not apply to, and Garmin is not responsible for, any degradation in the performance of any Garmin navigation product resulting from its use in proximity to any handset or other device that utilizes a terrestrial broadband network operating on frequencies that are close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS) such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF, AND GARMIN EXPRESSLY DISCLAIMS, ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY REMEDY OR OTHERWISE. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, THEN SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Garmin retains the exclusive right to repair or replace (with a new or newly-overhauled replacement product) the device or software or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

To obtain warranty service, contact your local Garmin-authorized dealer or call Garmin Product Support for shipping instructions and an RMA tracking number. Securely pack the device and a copy of the original sales receipt, which is required as the proof of purchase for warranty repairs. Write the tracking number clearly on the outside of the package. Send the device, freight charges prepaid, to any Garmin warranty service station.

Online Auction Purchases: Products purchased through online auctions are not eligible for rebates or other special offers from Garmin warranty coverage. Online auction confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty service, an original or copy of the sales receipt from the original retailer is required. Garmin will not replace missing components from any package purchased through an online auction.

International Purchases: A separate warranty may be provided by international distributors for devices purchased outside the United States depending on the country. If applicable, this warranty is provided by the local in-country distributor and this distributor provides local service for your device. Distributor warranties are only valid in the area of intended distribution. Devices purchased in the United States or Canada must be returned to the Garmin service center in the United Kingdom, the United States, Canada, or Taiwan for service.

Aviation Warranty Policy: Certain Garmin Aviation products in certain areas have a longer warranty period and additional terms and conditions. Go to https://www.garmin.com/en-US/legal/aviation-limited-warranty for more details and to see if your product is covered under the Garmin Aviation Warranty Policy.

Marine Warranty Policy: Certain Garmin Marine products in certain areas have a longer warranty period and additional terms and conditions. Go to https://www.garmin.com/en-US/legal/marine-warranty-policy for more details and to see if your product is covered under the Garmin Marine Warranty Policy.

Australian Purchases: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits under our Limited Warranty are in addition to other rights and remedies under applicable law in relation to the products. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Phone: 1800 235 822.

Линк до официјалната страница за гаранцијата на GARMIN – https://www.garmin.com/en-US/legal/consumer-limited-warranty/